S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame súbory cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena 10,90 EUR (274,79 CZK)
SKLADOM

 

 

 


Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Úvodné ustanovenie
2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
3. Ceny tovaru
4. Dodacia lehota
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky
7. Ochrana osobných údajov
8. Záverečné ustanovenie


1. Úvodné ustanovenie


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bellaradogdesign.sk.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

Prevádzkovateľ obchodu:
BELLARA Dog Design
Ing. Katarína Bellová
J Alexyho 13
03601 Martin
IČO: 46562711
DIČ: 1076599381
Spoločnosť  nie je platiteľ DPH.

 

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky výrobky ponúkané na www.bellaradogdesign.sk si kupujúci môže objednať vyplnením internetovej objednávky alebo zaslaním e-mailu s objednávkou na bellaradogdesign@gmail.com. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov.
Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

2.1. Objednávka na zákazku

Ak má kupujúci záujem o vyhovovenie výrobku na zakázku, svoje požiadavky môže zaslať prostredníctvom e-mailu s čo najpresnejšou špecifikáciou. Takto zaslané informácie sa považujú za nezáväznú objednávku. Záväznou sa táto objednávka stane po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

3. Ceny tovaru

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky môže overiť na stránke doprava. Všetky ceny sú uvedené s DPH. 
Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. 

Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý na vyžiadanie zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky či doporučeným listom. "Vaša EET účtenka bude vystavená elektronicky a nájdete ju na adrese, ktorú nájdete na účtovnom doklade." V prípade osobného odberu ho dostane kupujúci v mieste odberu a je povinný si ju pri preberaní tovaru prekontrolovať. 

Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii košík a to platba vopred na účet alebo platba dobierkou pri prevzatí tovaru od dopravcu. 

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok. 
V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude sa toto konanie považovať za porušenie "Obchodných podmienok" a "Kúpnej zmluvy". 
Ak nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 8 EUR. Upozorňujeme, že všetky nesplatené požiadavky, budú postúpené spoločnosti Deredes sro (www.checkout.cz) na vymáhanie vrátania všetkých nákladov s tým spojených a úrokov z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a v prípade neodobratia dobierky s uhradením poplatku za odoslanie tovaru v tejto výške.

4. Dodacia lehota, doprava tovaru 

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky.
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, zvyčajne do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 14 dní.

V prípade výrobku,ktorý nie je momentálne skladom ale je možné ho objednať je lehota dodania 14 – 40 dní.

U výrobkov na zákazku je termín dodania individuálny a kupujúci je s týmto termínom oboznámený.
V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak za nedodaný tovar vopred zaplatíte, svoje peniaze dostanete samozrejme späť a to do 30 dní od vzájomnej dohody.

V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 10tich dní od objednania. Ak do tejto lehoty nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná a tovar daný ďalej do predaja.
Tovar zasielame až po pripísaní celej čiastky na účet (tj vrátane poštovného).

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č 367/2000 odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru.
 Ak sa tak rozhodne, kontaktuje predajcu, že žiada o odstúpenie od zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu. Uvedený tovar pošle späť v uvedenej lehote na adresu predávajúceho: Katarína Bellová, J. Alexyho 13, 03601 Martin . Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy môžete stiahnuť TU .

Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku a zvoliť vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave. 
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničenýc alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet alebo zloženkou a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. 
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. 

Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. Podrobnejšie informácie k reklamáciám poškodeniu výrobku zisteného pri prevzatí tovaru alebo bezprostredne po rozbalení zásielky - pozri. sekcia Doprava a platba. 

Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Lehota začíná plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho zaobchádzani s výrobkom, mechanického poškodenia, používania v nevhodných podmienkach alebo neoprávneného zásahu do výrobku.

Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktujte predajcu e-mailom alebo telefonicky. 
Reklamovaný tovar následne zašle riadny obal (najlepšie originálny) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: Katarína Bellová, J. Alexyho 13, 03601 Martin .
Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady. 
Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. 
V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

 

7.Ochrana osobných údajov

Nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov sú platné pre všetky činnosti spracovania osobných údajov vykonávané firmou Ing. Katarína Bellová BELLARA, IČO 465 627 11, so sídlom J. Alexyho 13, 03601 Martin, zapísaná v živnostenskom registri ŽÚ vedenom v meste Martin, pod číslom 550-23833, a to bez ohľadu na to, či sú osobné údaje poskytované a spracovávané prostredníctvom webovej stránky www.bellaradogdesign.sk, na predajniach firmy Ing. Katarína Bellová BELLARA, či pri inej činnosti pracovníkov firmy Ing. Katarína Bellová BELLARA, a to v rozsahu, v akom sú na konkrétnu činnosť spracovania použiteľné.

Ing. Katarína Bellová BELLARA je správcom osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. V prípade otázok, žiadostí a ďalších záležitostí týkajúcich sa osobných údajov a ich spracovania môžete využiť niektorý z týchto kontaktov:

Adresa pre doručovanie: J. Alexyho 13, 03601 Martin

Telefónne číslo: +421 904 870 737

Kontaktný e-mail: bellaradogdesign@gmail.com

Vezmite, prosíme, na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania nakupujete, registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, je nutné sa riadiť týmito pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

 

7.1. Registrácia na webovej stránke

Na webovej stránke sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára a založiť tak svoj užívateľský účet. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko, email, prípadne i telefónne číslo a korešpondenčnú adresu. Registráciou je užívateľský účet založený. Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Na prístup do používateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. V opačnom prípade firma nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a proces ich vybavenia a spravovať používateľský účet vrátane doň zadaných údajov. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovej stránke. Vezmite, prosíme, na vedomie, že máme právo Váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom Vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo podmienok, s ktorými ste jeho založením vyslovili súhlas

 

7.2. Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky, pri registrácii používateľského účtu, pri zadaní požiadavky prihlásenia k odberu newslettera poskytujete firme Ing. Katarína Bellová BELLARA niektoré Vaše osobné údaje. Ďalej pri užívaní webovej stránky dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým má firma Ing. Katarína Bellová BELLARA prístup. Ako Vás informujeme pri ich zadaní, týmto úkonom a užívaním webovej stránky udeľujete súhlas so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na uvedené účely, a to vo väčšine prípadov až do doby vyjadrenia nesúhlasu s ďalším takýmto spracovaním. Pre spracovanie Vašich osobných údajov totiž musíme vždy mať zákonný podklad. V prípade registrácie na odber newsletteru, zadaní požiadavky či vytvorenia používateľského účtu bez objednania tovaru je takým podkladom Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov, v prípade zadania údajov pri objednávke tovaru je týmto podkladom skutočnosť, že údaje potrebujeme na uzavretie kúpnej zmluvy a plnenie povinností z nej vyplývajúcich. V niektorých prípadoch môžeme Vaše osobné údaje spracovávať z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorým je najmä rozvoj, propagácia a zlepšovanie nášho podnikania.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ďalej len "ZOOU"), v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len ako "nariadenie").

 

7.2.1 Čo sú osobné a ďalšie údaje?

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávky, požiadavky, dopytu či registrácie. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa, adresa bydliska či telefónne číslo.

Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webovej stránky, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webovú stránku, informácie získané pomocou súborov cookie a ďalšie podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať aj bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovej stránke nakupujete alebo nie. Tieto ďalšie údaje nám pomáhajú zisťovať súbory cookies, o ktorých používaní sme Vás informovali po Vašom príchode na webovú stránku

 

7.2.2 Ako využívame osobné a ďalšie údaje?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov Vám predovšetkým umožňujeme prístup k Vášmu účtu a čo najjednoduchšie užívanie webovej stránky. Sú pre nás tiež potrebné v prípade, že si u nás objednáte tovar, aby sme vedeli, s kým zmluvu uzatvárame, mali Vám tovar ako doručiť a v prípade potreby Vás mohli kontaktovať. Údaje ďalej využívame na komunikáciu ohľadom vedenia Vášho účtu a na užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania sa užívateľov webového rozhrania.

Údaje môžu byť využité na obchodné a marketingové účely, tj. na vedenie databázy používateľov webovej stránky a na ponúkanie tovaru a služieb, a to po dobu trvania právneho dôvodu pre tento spôsob spracovania a využitia osobných a ďalších údajov. V niektorých prípadoch, ako je napríklad uskutočnenie objednávky, takto môžeme činiť, kým proti tomu nevznesiete námietku, v iných prípadoch tak môžeme robiť len s Vaším súhlasom, o ktorého udelení ste vždy žiadaní a informovaní o účele, na ktorý súhlas udeľujete. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu alebo prostredníctvom odkazu v obchodnom oznámení.

 

7.2.3 Ako spravujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť je správcom osobných údajov v zmysle ZOOU aj nariadenia. Spracovaním Vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie zmluvy a zaistenie nárokov z nej plynúcich. V prípade ich spracovania na základe registrácie na zasielanie obchodných správ či vytvorenie používateľského účtu budú údaje spracované do doby, keď odvoláte Vás súhlas či nám dáte iným spôsobom najavo, že si už takéto spracovanie Vašich údajov neželáte. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

7.2.4 Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neposkytujeme nikomu inému. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, prípadne poskytnutí služby. Takýmto osobám sú Vaše osobné údaje predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru alebo poskytnutie služby. Ak budeme Vaše údaje využívať na marketingové účely, môžeme ich odovzdať osobe, ktorá pre nás tieto činnosti zabezpečuje, a to opäť len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytovanú marketingovú službu.

Ako ste boli informovaní pri vykonaní objednávky, firma Ing. Katarína Bellová BELLARA odovzdáva emailové adresy zadané pri vyplnení objednávky prevádzkovateľovi portálu www.heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom na webovej stránke. Prevádzkovateľ portálu www.heureka.sk je vo vzťahu k firme Ing. Katarína Bellová BELLARA v postavení spracovateľa - prenesené osobné údaje teda spracúva na zisťovanie spokojnosti s nákupom výhradne pre firmu Ing. Katarína Bellová BELLARA a nespracováva ich na vlastné účely.

 

7.2.5 Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, aké údaje o vás spracovávame, informácie o zdrojoch týchto údajov, informácie o prípadných príjemcoch). Tieto informácie Vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie, rovnako tak ako potvrdenie, či o vás nejaké osobné údaje spracovávame.

Ďalej máte právo požadovať opravu nepresných osobných údajov alebo vymazanie osobných údajov, prípadne namietať proti spracovaniu osobných údajov. Na základe Vašej písomnej žiadosti odstránime Vaše osobné údaje z databázy. Žiadosť o vymazanie osobných údajov by mala byť založená na niektorom z dôvodov ustanovených v čl. 17 ods. 1 nariadenia. Do doby, než rozhodneme o Vašom požiadavku na opravu osobných údajov či ich vymazaní máte právo požadovať, aby sme spracovanie dotknutých údajov obmedzili.

Ak osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ ho odvoláte, nie je tým dotknutá oprávnenosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

V prípade, že Vaše údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu na ich spracovanie, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a my Vaše údaje nebudeme spracovávať až do doby, než preukážeme závažné oprávnené dôvody na ich spracovanie. Ak by naším oprávneným záujmom bol priamy marketing, bude vznesenie námietky bez ďalšieho znamenať ukončenie spracovania osobných údajov na tento účel.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo nami poverený spracovateľ osobných údajov vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi, môžete:

  • požiadať nás alebo spracovateľa o vysvetlenie;
  • požiadať, aby sme my alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov;
  • podať sťažnosť proti takémuto spracovaniu na Úrade na ochranu osobných údajov.

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

7.3. Služby spoločnosti Google a súbory cookies

Webová stránka pre svoju činnosť využíva takzvané "cookies". Webová stránka ďalej využíva službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto ďalších služieb.

 

7.3.1 Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania.

Používaním webového rozhrania udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google a našou spoločnosťou, a to spôsobom a na účely podrobnejšie popísané na webovom rozhraní.

O používaní súborov cookies ste boli informovaní pri Vašom prvom prístupe na webové rozhranie.

 

7.3.2 Môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači. Ak si neželáte byť súčasťou štatistík Google Analytics, môžete využiť zablokovanie.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webovej stránky.

 

7.3.3 Ako Google využíva získané dáta?

Pokiaľ Vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré užívaním webového rozhrania získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

 

7.3.4. Remarketingové aktivity

Na lepšie cielenie a personalizáciu internetovej reklamy využívame služby ako je napríklad AdWords od spoločnosti Google, prípadne aj ďalšie. Pre Vás to znamená, že sa Vám pri prehliadaní internetu zobrazuje reklama na produkty, o ktoré ste už v minulosti napríklad návštevou našich internetových stránok prejavili záujem. Tieto služby totiž na základe informácií zo súborov cookies využívajú poznatky o Vašom pohybe na webe na opísané účely. Ak si neželáte, aby boli tieto informácie na uvedené účely využívané, je potrebné zodpovedajúcim spôsobom nastaviť Váš internetový prehliadač (nastavte svoj prehliadač, aby blokoval ukladanie informácií o prechádzaní webom).

 

8.Záverečné ustanovenie

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude zaťažená dvojnásobným poštovným a balným.

 

 Kontaktné údaje predávajúceho:

BELLARA Dog Design, Katarína Bellová, J. Alexyho 13, 03601 Martin, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bellaradogdesign@gmail.com
Telefon: +421 904 870 737


Tieto obchodné podmienky sú platné od 18.12.2016.

 

 
YTVlY